Em mình dây mê mệt với cây hàng vừa cong vừa khủng